สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ได้มากมาย ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเราคือการกระตุ้นให้พวกเขามีความสุขที่ได้คิดอย่างอิสระ มีความสุขที่ได้นำเสนอความคิด วิธีการหาคำตอบให้เหมาะสมกับความคิด ประสบการณ์ของตน และพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

“การเรียนรู้อย่างมีความสุข” เป็นรากฐานสำคัญของการทำให้เด็กคิดเป็น เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

การเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning)
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กๆ มีความสนุกที่ได้เรียนรู้วิธีนี้ มีความเชื่อมั่น สนใจเพิ่มขึ้น และมักจะได้ยินเด็กๆ พูดว่า“เราทำได้แล้ว” และ “ทำอีกๆ” เด็กๆ มีความภาคภูมิใจในความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านการให้เหตุผล

 

 

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.