สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

สมาร์ทเบรน สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้ก่อกำกำเนิดเกิดขึ้น เนื่องจากอยากมีส่วนร่วมตามวัตถุประสงค์ของสมาร์ทเบรน ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของสมาร์ทเบรน

• เพื่อเผยแพร่หลักสูตรจินตคณิตของสมาร์ท เบรน ให้เข้าถึงสถานศึกษาทุกทั่วประเทศ

• เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องการเรียนหลักสูตรจินตคณิตที่ถูกต้องและมีแบบ ฉบับมาตรฐานสากล

• เพื่อสร้างพลังสมอง พลังแห่งความจำ (Memory Power) ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยช่วยพัฒนาเยาวชนในด้านIQ,EQและMQ เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

• เพื่อลดช่องว่างระหว่างนักเรียนในเมืองกับต่างพื้นที่ ให้มีโอกาสได้เรียนเหมือนกัน เท่าเทียมกัน

• เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศและต่างประเทศ พบปะแข่งขัน และเดินทางไปมาหาสู่กันได้ในอนาคต เพราะเรามีเครือข่ายทั่วประเทศและทั่วโลก

• เพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เราจะได้ช่วยพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาสมอง พัฒนาปัญญา สมาร์ทเบรน สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 และเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.