สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math เป็นการสอนแก้โจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3

โดยการแก้สมการ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน จากง่ายไปหายาก ด้วยเทคนิคเฉพาะของ Math Mania

Problem Solving Strategies: มี 2 ขั้นตอน

Analysis อ่านโจทย์ปัญหา
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
สิ่งที่ทราบคืออะไร
สิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไร
Calculate คำนวณหาคำตอบ

โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โจทย์ปัญหาทวีคูณฝ่ายเดียว
2. โจทย์ปัญหาทวีคูณหลายฝ่าย
3. โจทย์ปัญหาเรื่องการแบ่ง
4. โจทย์ปัญหาเรื่องผลรวมและผลต่าง
5. โจทย์ปัญหาทวีคูณและซับซ้อนหลายฝ่าย
6. โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วน
7. โจทย์ปัญหาเรื่องอัตราส่วน

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.