สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3

โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โจทย์ปัญหาตัวเลข
2. โจทย์ปัญหาแบบรูป
3. โจทย์ปัญหาสัตว์สี่เท้า
4. โจทย์ปัญหาการชั่ง
5. โจทย์ปัญหาการเรียงลำดับ

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.